Публічний договір

про надання послуг з підтримки та розвитку електронного профілю

ТОВ ДМК, ЕДРПО 42521069 (надалі “Виконавець”), керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України пропонує будь-яким юридичним особам, фізичним особам-підприємцям, фізичним особам, без надання переваги одному замовнику перед іншим, укласти публічний договір про надання послуг з підтримки та розвитку електронного профілю (далі - Договір).

Даний Договір є публічним, відповідно до ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України, та його умови є однакові для всіх Замовників, беззастережне прийняття умов якого вважаються акцентуванням цієї оферти Замовником.

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ:

Замовник - будь-яка юридична особа, фізична особа-підприємець, фізична особа, що отримує послуги на умовах даного Договору.
Публічний договір – це правочин  про надання послуг, який встановлює однакові для всіх Замовників умови надання цих послуг на умовах публічної оферти з моменту її акцептування (прийняття) Замовником.
Публічна оферта – пропозиція Виконавця, адресована будь-якій юридичній чи фізичній особі відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним договір, що міститься в публічній оферті.
Акцепт – надання Замовником повної і безумовної відповіді Виконавцю на його пропозицію укласти Договір на умовах, визначених публічною офертою, шляхом оплати замовлених Послуг, що свідчать про прийняття ним публічної оферти.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ:
1.1. Виконавець надає, а Замовник приймає та оплачує послуги підтримки та просування електронної сторінки Замовника на сайті Elmy (https://elmy.ua/), здійснює забезпечення реклами, просування електронної сторінки у соціальних мережах (Facebook, Instagram), згідно з умовами даного Договору.
1.2. Зміст та деталізація Послуг, що надаються, наведено сайті Elmy (https://elmy.ua/)

2. ВІДОМОСТІ ПРО ПОСЛУГИ:
2.1. Згідно з цього Договору, Виконавець надає Замовнику наступні послуги:
2.1.1. просування профілю Замовника в топ майстрів по професіям і послугам;
2.1.2. створення професійної сторінки з повною інформацією про Замовника;
2.1.3. персональна підтримка менеджера (з 9.00 до 18.00 год. Пн.-пт.) для Замовника
2.1.4. особисте повідомлення про запис на послугу
2.1.5. підключення кнопки онлайн запису та інші послуги у сфері просування Інтернет-сторінки Замовника.

3. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ:
3.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є внесення Замовником плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.
3.2. Договір вважається укладеним з моментом оплати замовлених Послуг.
3.3. Виконавець приступає до надання послуг за цим Договором з моменту отримання оплати Замовником замовлених Послуг.
3.4. Укладаючи Договір, Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Замовником положень Договору, тарифів, розміщених на сайті Elmy (https://elmy.ua/).
3.5. Замовник,здійснюючи оплату послуг за даним Договором,підтверджує отримання таких послуг від Виконавця. Замовник та Виконавець погоджують, що результат наданих послуг відповідно до Договору актами наданих послуг не оформлюється.
3.6. Якщо Замовник не задоволен наданими послугами за цим Договором, то така незгода вирішується шляхом переговорів між Сторонами.

4. ЦІНА ТА УМОВИ ОПЛАТИ
4.1. За користування послугами Виконавця, Замовник сплачує ці послуги згідно обраного тарифного пакету, розміщеного на сайті Elmy (https://elmy.ua/).
4.2. Оплата Послуг Замовником здійснюється за допомогою платіжної системи.

5. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
5.1. Обов’язки Виконавця:
5.1.1. Своєчасно та якісно надавати послуги, передбачені даним Договором.
5.1.2. При виникненні обставин, що перешкоджають належному виконанню своїх зобов’язань, згідно з цим Договором, терміново повідомити про це Замовника.
5.1.3. Надавати Замовнику технічну підтримку і допомогу консультаційного характеру в рамках надання послуг згідно даного Договору.
5.2. Обов'язки Замовника
5.2.1. Приймати від Виконавця послуги, що надаються згідно з цим Договором.
5.2.2. Оплачувати послуги, на умовах та в порядку визначеному даним Договором.
5.2.3. Використовувати послуги надані Виконавцем з додержанням вимог діючого законодавства.
5.2.4. Надати Виконавцю необхідну інформацію для надання Послуг

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. У випадку порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність визначену цим Договором та чинним законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.
6.2. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинуватою, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язання.
6.3. Жодна із Сторін не несе відповідальність за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань по цьому Договору, якщо це невиконання чи неналежне виконання зумовлені дією обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин). Сторона, для якої склались форс-мажорні обставини, зобов'язана не пізніше 7 календарних днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.
6.4.Виконавець не несе відповідальності:
6.4.1. За зміст інформації, яка використовується, отримується, передається або зберігається Замовником, а також за якість інформації, отриманої з глобальної мережі Інтернет.
6.4.2. За будь-які пошкодження, які були нанесені Замовнику як наслідок використання глобальної мережі Інтернет, в тому числі втрату даних в результаті затримок, не доставки, помилкової адресації або переривання послуг, яке спричинене помилками, які виникли не з вини Виконавця, а також за скарги третіх осіб, які виникли в зв'язку з цим.
6.4.3. Перед третіми особами, якщо їм буде спричинено збитки, пов'язані з використанням послуг Виконавця, які надаються Замовнику.
6.4.4. За якість функціонування окремих сегментів та вузлів глобальної мережі Інтернет, за технічний стан каналів, погіршення якості послуг та перебої в роботі, які виникають прямо або непрямо з причин, які знаходяться поза межами контролю або впливу Виконавця.
6.5. Усі спори, що пов’язані з цим Договором вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо спір не може бути вирішений шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, визначеному відповідним чинним законодавством України.

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ
7.1. Договір набуває чинності з моменту оплати Замовником за замовлені Послуги з урахуванням обраного Замовником тарифного пакету та діє до повного виконання умов Договора Сторонами.
7.2. При достроковому розірванні договору з ініціативи Замовника, Виконавець залишає за собою право утримати повну вартість послуги, що була оплачена Замовником, у випадку, якщо послуга вже запущена в реалізацію.
7.3. При достроковому розірванні договору з ініціативи Замовника, у випадку, якщо реалізацію послуги не було почато, Виконавець має право утримати 20% від загальної суми договору.  
7.4. Послуга вважається запущеною в реалізацію, якщо було здійснена підготовка послуги та налагодження ліній реалізації послуги, при цьому Виконавець має право не розголошувати Замовнику всі деталі по запуску в реалізацію послуги.                                
7.5 У випадку ініціативи Замовника до зміни послуги, на будь-якому етапі її реалізації, Виконавець залишає за собою право на утримання 20% вартості від послуги, що є дорожчою в заміні. 

8. ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
8.1. При використанні Замовником інтернет сервісів сайтів Виконавця здійснюється збір і обробка персональних даних Замовника, зокрема даних, що надаються Замовником при заповненні онлайн-форм, надсиланні документів та даних, які отримуються в процесі користування сервісом; файли cookie; ір-адреси; параметри та налаштування інтернет-браузерів.
8.2. Надаючи свої персональні дані на сайті при реєстрації або оформленні Замовлення, Замовник надає Виконавцю свою добровільну згоду на обробку, використання (у тому числі і передачу) своїх персональних даних, а також вчинення інших дій, передбачених Законом України «Про захист персональних даних», без обмеження терміну дії такої згоди.
8.3. Виконавець використовує дані Замовника для надання послуг, визначених Договором. Виконавець, крім того, має право використовувати персональні дані Замовника для цілей ведення бухгалтерського обліку, виставлення рахунків та аудиту, адміністративних і юридичних цілей, статистичного та маркетингового аналізу, а також для забезпечення зв’язку в процесі надання послуг без отримання додаткової згоди від Замовника.
8.4. Замовник володіє всіма правами, передбаченими чинним законодавством України, міжнародно-правовими договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною радою України, зокрема, тими, що передбачені ст. 8 Закону України “Про захист персональних даних”.
8.5. Виконавець здійснює дії щодо використання персональних даних Замовника, що включає будь-які дії Виконавця щодо обробки цих даних, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або повного права обробки персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними для виконання даного Договору.
8.6. Виконавець має право накопичувати персональні дані Замовника, що передбачає дії щодо поєднання та систематизації відомостей про фізичну особу чи групу фізичних осіб або внесення цих даних до бази персональних даних.
8.7. Виконавець забезпечує зберігання персональних даних Замовника, забезпечує їх цілісність та відповідний режим доступу до них.
8.8. Замовник несе відповідальність за підтримання своїх персональних даних в актуальному стані. Виконавець не несе відповідальності за неякісне виконання або невиконання своїх зобов'язань у зв'язку з неактуальністю інформації про Замовника або невідповідністю її дійсності.Реквізити Виконавця:
ТОВ ДМК
ЕДРПО 42521069
адреса: Україна, 61051, Харьківська обл., м.Харків, вул.Клочківська буд.370
Директор Редько Ірина Володимирівна
Email iry.redko@gmail.com
UA 293515330000026009052113415
в АТ КБ “ПРИВАТБАНК”